اطلاعیه عدم صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت 1394/10/12
با عنایت به اشباع شهر تهران و شهرستانهای استان بعلت صدور بدون ضابطه پروانه دفاتر پیشخوان در سنوات گذشته و همچنین عدم توجیه اقتصادی و ورشکستگی اکثر دفاتر پیشخوان خدمات دولت به دلیل عدم انعقاد قرارداد همکاری دستگاههای ارائه دهنده خدمات با دفاتر پیشخوان ، در حال حاضر طبق دستور کارگروه راهبری صدور مجوز دفتر پیشخوان خدمات دولت مقدور نمی باشد .