رعایت موارد مهم در دفاتر 1394/10/19
قابل توجه دارندگان محترم پروانه پیشخوان خدمات دولت پیرو بررسی های بعمل آمده از طرف کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در راستای ساماندهی دفاتر پیشخوان خدمات دولت خواهشمند است کلیه دارندگان محترم پروانه پیشخوان خدمات دولت، موارد ذیل را در دفاتر رعایت نمایند: 1- حضور مدیر در دفتر 2- نصب تابلوی تعرفه ها و خدمات قابل ارائه در دید مشتری 3- نصب پروانه در دفتر 4- نصب شماره تماس کارگروه در دفتر 5- نصب ساعت کاری در دفتر 6- دسترسی به آئین نامه ها و بخش نامه ها 7- آشنایی کارکنان دفاتر با مفاد دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آیین نامه های ابلاغی 8- تطابق تابلوی دفاتر با آخرین دستورالعمل 9- نصب تابلو علائم دیداری و نوشتاری بالای باجه ها 10- تعیین جانشین در صورت غیبت مدیر 11- اخذ موافقت کارگروه در صورت غیبت مدیر 12- صدور کارت شناسایی پرسنل