ثبت اطلاعات در سامانه سازمان تنظیم 1394/11/04
با عنایت به جمع آوری و تهیه بانک اطلاعاتی از دفاتر پیشخوان خدمات دولت توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به اطلاع کلیه دارندگان محترم دفاتر پیشخوان خدمات دولت می رساند نسبت به ثبت اطلاعات دفتر طبق راهنما ذیل اقدام نمایند.