قابل توجه بازنشستگان محترم کشوری
بدینوسیله به اطلاع می رساند در اجرای جزء بند 2 بند ج ماده 46 و ماده 64 قانون پنجم توسعه، ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و تصویبنامه شماره 92308/ت40587 ک مورخ 07/06/87 به منظور ایجاد بسترهای لازم برای کاهش تصدی های دولت، و در راستای ایجاد امکان ارائه خدمات در سراسر کشور با هدف کاهش سفرهای درون شهری، از این پس خدمات ذیل مربوط به بازنشستگان محترم کشوری در دفاتر پیشخوان خدمات دولت قابل ارائه می باشد. 1- چاپ حکم بازنشستگی 2- چاپ فیش حقوقی بازنشستگان و موظفین 3- صدور کارت منزلت 4- پاسخ به استعلام مربوط به دریافت حقوق شایان ذکر است فیش و احکام بازنشستگی و استعلامات مهمور به مهر دفاتر پیشخوان دولت مورد تایید صندوق بازنشستگان خواهد بود