رعایت موارد مهم آئین نامه ای در دفاتر 1395/05/20

قابل توجه دارندگان محترم پروانه پیشخوان خدمات دولت پیرو بررسی های بعمل آمده از طرف کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در راستای ساماندهی دفاتر پیشخوان خدمات دولت خواهشمند است کلیه دارندگان محترم پروانه پیشخوان خدمات دولت، موارد ذیل را در دفاتر رعایت نمایند، شایان ذکر است با دفاتر متخلف در این زمینه برخوردی قانونی بعمل خواهد آمد.

1- حضور مدیر در دفتر

2- نصب تابلوی تعرفه ها و خدمات قابل ارائه در دید مشتری

3- نصب پروانه در دفتر

4- نصب شماره تماس کارگروه در دفتر

5- نصب ساعت کاری در دفتر (ساعت کاری در روزهای شنبه تا چهارشنبه از 8 صبح الی 4 بعداز ظهر پنجشنبه ها از 8 صبح الی 1 بعدازظهر می باشد)

6- دسترسی به آئین نامه ها و بخش نامه ها

7- آشنایی کارکنان دفاتر با مفاد دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آیین نامه های ابلاغی

8- تطابق تابلوی دفاتر با آخرین دستورالعمل

9- نصب تابلو علائم دیداری و نوشتاری بالای باجه ها

10- تعیین جانشین در صورت غیبت مدیر

11- اخذ موافقت کارگروه در صورت غیبت مدیر

12- صدور کارت شناسایی پرسنل

13- بیمه مسئولیت دفتر 14- نصب تابلو پیشخوان خدمات دولت

15- عتبار داشتن پروانه