ایجاد تمهیدات لازم در جهت تسهیل دسترسی جانبازان

 با توجه به آئین نامه اجرائی ماده 2 قانون جامع حمایت از معلولین مصوب هیئت وزیران و ماده 169 قانون برنامه پنچم توسعه در امر مناسب سازی سطح دسترسی جانبازان ، معلولین و افراد کم توان جسمی به فضاهای عمومی و اداری ، ضروری است دفاترپیشخوان تمهیدات لازم را در جهت تسهیل در امر دسترسی جانبازان ، معلولان ، سالمندان و افراد کم توان جسمی به خدمات ارائه شده در دفاتر به نحو مقتضی صورت دهند.

 یادآور می شود رعایت این مهم در رتبه بندیهای بعدی دفاترلحاظ خواهد شد.