راه‌اندازی پروتکل ECE 1395/07/25

پروتکل ارتباطی ECE بین دبیرخانه پیشخوان دولت به آدرس pishkhan@ostan-th.ir با سایر دستگاهها دولتی و غیردولتی راه‌اندازی و آماده بهره‌برداری گردید.